Preskočiť na obsah

Jednota dôchodcov

Organizačný výbor

Jednota dôchodcov Letničie

Predseda:Jarmila Sňadová
Podpredseda: Alena Smolinská
Pokladník: Emília Vaculková
Členovia výboru: Anna Stupavská
Člen revízie: Božena Gučková

Hodnotiaca schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska v Letničí

Dňa 22. februára 2015 sa v kultúrnom dome konala hodnotiaca schôdza JDS Letničie. Zúčastnilo sa jej 35 členov.

Na schôdzi sa zúčastnili aj pozvaní hostia : p. Jozef Morbacher – okresný predseda JDS, p. Viera Kučerová – poslankyňa NR SR, p. Mackanovičová – okresná tajomníčka SMERU, p. Marta Kubinová – predsedníčka OV Únie žien a predsedníčka JDS Petrova Ves a p. Marián Dvorský – starosta obce Letničie. V správe o činnosti za hodnotiace obdobie troch rokov predsedníčka p. Emília Štepánová zhodnotila aktivity členov a akcie, na ktorých sa zúčastňovali. Poďakovala všetkým za prácu, ktorú robia nielen pre seba, ale i pre obyvateľov obce. V diskusii vystúpili pozvaní hostia a informovali prítomných členov a o tom, čo robí pre dôchodcov Vláda SR, čo sa robí pre dôchodcov v našom okrese a o dianí v celoslovenskej organizácii dôchodcov. Svojim kultúrnym programom prišiel členov JDS pozdraviť spevácky súbor VALŠA z Holíča.

Posedenie s dôchodcami 2014

Dňa 30. novembra 2014 sa konalo v kultúrnom dome „Posedenie s dôchodcami“. Program zahájila krásna báseň Modlitba za starkú. Celým programom sprevádzala Ing. Dana Šmidová. So slávnostným príhovorom vystúpil starosta obce Marián Dvorský. Peknými slovami lásky a uznania dojal nejedného z prítomných. Svoju lásku k starým rodičom vyjadrili aj deti z Materskej školy Letničie a Základnej umeleckej školy vo svojom kultúrnom programe. Svojimi básňami a piesňami zahriali srdiečko nejednej babke a dedkovi. Po programe detí nasledovali povzbudivé slová nášho pátra Martina. A na záver rozveselila svojimi piesňami prítomných známa skupina zo Senice „Senická heligónka“. Niektorí si spolu s ňou zaspievali, niektorí aj zatancovali. A tak si všetci na chvíľu oddýchli, zaspomínali a zabavili sa.

Posedenie s dôchodcami 2013

Posedenie s dôchodcami bolo dňa 1.decembra 2013 v kultúrnom dome v Letničí. Celý program sa začal básňou venovanou našim milým dôchodcom. Programom sprevádzala Ing. Dana Šmidová.

Po privítaní všetkých prítomných  vystúpila so slávnostným príhovorom zástupkyňa starostu obce PharmDr. Katarína Smolinská. V príhovore vyzdvihla hlavne úctu a lásku k starším, spôsob ich života, radosť z najbližších a zaželala im, aby nikto z nich nebol sám, aby ich deti a vnúčatá boli šťastné, že ich ešte majú pri sebe. Naše deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy prišli svoje babky a dedkov pozdraviť pásmom básní a piesní. Pánovi starostovi obce Mariánovi Dvorskému boli predstavené dva manželské páry, ktoré v roku 2013 oslavujú 50 rokov spoločného manželského života – manželia Štefan a Emília Štepánových a manželia Ferdinand a Terézia Šmidových. Po krátkom príhovore pána starostu boli jubilantom odovzdané kytičky a malé darčeky. Všetci sa potom podpísali do pamätnej knihy obce. Našich dôchodcov prišla svojim programom potešiť hudobná skupina DUO JAMAHA , ktorá je od nás z obce spolu s ľudovým rozprávačom pánom Karolom Kopřivom z Moravy. Alfonz a Marián Kotvanových  zahrali a zaspievali známe piesne. Niektorí dôchodcovia si spolu s nimi aj zaspievali a zatancovali. Pán Karol Kopřiva spestril program svojimi humornými príbehmi zo života a porozprával aj veľa vtipov. Našim dôchodcom sa jeho vystúpenie veľmi páčilo.     Obecný úrad, ktorý toto stretnutie  každoročne pripravuje , zabezpečil pre dôchodcov aj malé občerstvenie. Nakoniec všetci plní dojmov z pekného odpoludnia sa pobrali domov.

Posedenie s dôchodcami 2012

Dňa 18. novembra 2012 sa v kultúrnom dome uskutočnilo Posedenie s dôchodcami. Programom sprevádzala Ing. Dana Šmidová. Na úvod sa k našim dôchodcom prihovorila zástupkyňa starostu PharmDr. Katarína Smolinská.

Po slávnostnom prejave vystúpili žiaci ZŠ so svojim krátkym kultúrnym programom. Zarecitovali básničky o starých mamách a starých otcoch a zaspievali im pesničky. Po programe detí mal pán starosta Marián Dvorský slávnostný príhovor k pozvaným oslávencom: manželom Jozefovi a Anne Kaššovým – k 50 spoločným rokom života – zlatej svadbe a manželom Vladimírovi a Márii Gučkovým – k 60 spoločným rokom života – diamantovej svadbe. Obidva manželské páry sa podpísali do pamätnej knihy a boli im odovzdané kytice a darčeky. Našich dôchodcov prišla pozdraviť cimbalová muzika zo Skalice. Zahrali a zaspievali mnoho známych piesní. Niektoré piesne si dôchodcovia s nimi aj zaspievali. Po kultúrnom programe bolo občerstvenie pri ktorom sa prítomní medzi sebou rozprávali, zaspomínali si a tak aspoň na chvíľu zabudli na svoje každodenné starosti.