Preskočiť na obsah

Dodatok k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Letničie