Dodatok k VZN O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Letničie

Zverejnené
24. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2021 − 8. decembra 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: č.2

Prílohy