Preskočiť na obsah

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Letničie