Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2016 O miestnom poplatku za komunálne odpady

Zverejnené
26. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. októbra 2021 − 9. novembra 2021
Kategória

Prílohy