Preskočiť na obsah

Vykurovacie obdobie

Zverejnené 14.11.2023.

Vážení občania !
Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov,
rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás
každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiaducim
javom, chceme Vás aspoň stručne informovať o tom, ako im predísť.
Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna
inštalácia a obsluha vykurovacích telies nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom
a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na
nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod.
OR HaZZ Vám preto ponúka niekoľko dobre myslených rád, najmä:

 • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé
  materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
 • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či
  denaturovaný lieh,
 • inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní
  pokynov výrobcu,
 • dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na
  nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových
  prieduchov,
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných
  nádob,
 • v zimnom období najmä na dedine vytvárajú požiarne nebezpečenstvo primitívne
  drevené udiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar,
 • nezabúdajte, že aj adventný venček a vianočný stromček, pôsobiaci neopísateľnú
  radosť najmä deťom, už mnoho krát narušil čaro Vianoc vznikom požiaru od
  zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných
  bez dozoru,
 • dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých
  technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče
  bez automatickej regulácie,
 • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých
  kvapalín, kovových tlakových nádoba propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.
  Vážení spoluobčania!
  Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo vašich
  domovoch. Zamyslite sa nad nimi, pripomíname Vám, že ktorýkoľvek príslušník OR HaZZ
  alebo člen DPO vykonávajúci preventívne prehliadky rodinných domov a niektorých
  fyzických podnikajúcich osôb a právnických osôb, hlavne teraz, keď sa začína vykurovacie
  obdobie, sú pripravení odborne Vám poradiť v otázkach, ktoré Vám robia problémy. Využite
  preto túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv
  z požiarov.
  npor. Ing. Marek Rafaj
  Okresné riaditeľstvo
  HaZZ v Skalici