Preskočiť na obsah

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ Letničie na školský rok 2022/2023

Zverejnené 20.4.2022.

Vyzdvihnutie žiadostí , zápis do MŠ bude v pondelok 9.5.2022 od 16:00 do 17:00 hodiny s možnosťou účasti detí.

Na predprimárne vzdelávanie sa budú prijímať deti:

– prednostne tie, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. augusta 2022),

– ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (odloženie povinnej školskej dochádzky),

– ktoré nedovŕšia do 31.8.2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

– od troch rokov veku (dosiahli tri roky do 31.8.2022),

Podmienky prijatia: Písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie dieťaťa do materskej školy:

– podpísaná obomi rodičmi (ako prejav ich spoločnej vôle) § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022

– kompletne vyplnená,

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní (nezaočkovanosť dieťaťa nie je prekážkou v prijatí do MŠ). Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná.

Dieťa musí mať hygienické návyky, musí byť odplienkované, vie sa samostatne najesť lyžicou

Tieto podmienky podávania žiadostí môžu byť ešte upravené v zmysle pokynov zriaďovateľa alebo Ministerstva školstva reflektujúc súčasnú situáciu Covid -19 v čase podávania žiadosti.

O prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy najneskôr do 30.6.2022.