Preskočiť na obsah

Prijímanie žiadostí do MŠ na školský rok 2023/2024

Zverejnené 24.4.2023.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti v súlade so zákonom č.209/2019 Z.z., s ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhláškou MŠVVaŠ SR č.541/2021 Z.z. o materskej škole.

Na predprimárne vzdelávanie sa budú prijímať deti:

-prednostne tie, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

-dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

-deti, ktoré nedovŕšia do 31.8.2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2023/2024, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného zariadenia a prevencie,(ak ale bude prijatá novela školského zákona, žiadne dieťa pred dovŕšením 5 rokov veku nebude od školského roku 2023/2024 plniť PPV)

– dieťa od troch rokov veku (dosiahlo tri roky do 31.8. príslušného roka),

Prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa v školskom roku 2023/2024 sa bude konať

11.5.2023 v čase od 16:00 hod do 17:00 hod.

Podmienky prijatia:

– písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa o prijatie dieťaťa do materskej školy (podpísaná obomi rodičmi, ako prejav ich spoločnej vôle), kompletne vyplnená,

– súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní.

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná a nemôže byť akceptovaná. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Spôsob podávania žiadosti:

– tlačivo žiadosti si zákonný zástupca dieťaťa môže vyzdvihnúť v materskej škole

Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

-jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, -ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo -ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

– jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať ) alebo – vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením), – zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že písomnosti podľa odseku 1 podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutia podľa odseku 3 sa doručujú iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy.

O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy rozhodne riaditeľka materskej školy do 30.6.2023