Preskočiť na obsah

Nakladanie s odpadom (z ochranných pomôcok) v období pandémie

Zverejnené 28.3.2021.

Predmetný odpad vzniká a bude vznikať fyzickej osobe – obyvateľovi SR, ale aj právnickým osobám – nemocniciam, zdravotníckym inštitúciám, domovom sociálnych služieb, domovom dôchodcov, penziónom, ale aj v rámci testovania tohto ochorenia v testovacích stanoch alebo iných dotknutých objektoch, atď..

S odpadom z použitých ochranných prostriedkov (ak sa musíme použitých ochranných prostriedkov zbaviť) vyprodukovaným obyvateľstvom sa odporúča nakladať ako s komunálnym odpadom, zaradeným v zmysle Katalógu odpadov  pod k.č. 200301 zmesový komunálny odpad. To značí nepoužiteľné ochranné prostriedky (predovšetkým rúška, rukavice, filtre alebo rôzne ich náhrady ) budú zabalené podľa inštrukcií úradu verejného zdravotníctva ( viď. pod týmto odstavcom) a následne umiestnené do nádoby pre zmesový komunálny odpad v domácnosti obyvateľov. V prípade zbavovania sa predmetného odpadu z dôvodu naplnenia nádoby v domácnosti, bude tento odpad umiestňovaný do nádob zodpovedajúcich zavedenému systému zberu odpadov v obci, pri IBV (rodinné domy) do príslušných popolníc a pri KBV (bytové domy) do určených kontajnerov čiernej farby. V tejto súvislosti je dôležité odporúčanie obyvateľstvu, aby tento druh odpadu neumiestňovali,neukladali do nádob určených pre separovaný odpad, ako napr. papier, plasty.

S jednorazovými rúškami je potrebné nakladať tak, ako s potenciálne infikovanými. Teda po ukončení životnosti ochranných pomôcok je ich po zložení najlepšie vložiť do plastového vrecka, umyť si ruky, odhodiť vrecko do zmesového odpadu a opätovne si poriadne umyť ruky. V žiadnom prípade tieto rúška nepatria do triedeného zberu! Ak máte rúško šité, tak ho nezabudnite po každom použití oprať a vyžehliť, aby ste zlikvidovali potenciálnych nosičov nákazy.

V nemocniciach, v zdravotníckych inštitúciách, či podobných zariadeniach je nariadené povinné používanie ochranných prostriedkov.Po ukončení ich životnosti je potrebné ich umiestniť do osobitnej vhodnej nádoby a do vyhovujúceho samostatného priestoru. Nádoba musí byť označená Identifikačným listom nebezpečného odpadu. Samozrejme nie je na škodu, keď sú nádoby preventívne laicky označené ako napr. kontaminované použité rúšky, rukavice, odevy atď. V rámci tejto mimoriadnej situácie koronavírusu a riziku výskytu infikovaných ľudí alebo nosičov vírusu nie je možné jednoznačne určiť, či ochranné prostriedky sú alebo nie sú kontaminované, preto by malo byť s nimi nakladané ako s nebezpečným odpadom, zaradené ako odpad k.č. 180103 v zmysle Katalógu odpadov. Treba doplniť špecifikáciu odpadu ypsilónovým kódom pre klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení (Y1).

V tejto súvislosti je potrebné zabezpečiť spracovanie odpadu v zariadeniach na spracovanie odpadov činnosťou R1 – využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom, alebo činnosťou D10 – spaľovanie na pevnine.

Poznámka :

Zaradenie odpadu je jednou zo základných povinností držiteľa odpadu vyplývajúcej z ustanovenia  § 14 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch.

OÚ – OSZP