logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 2.jpg
 • 10.jpg
 • 14.jpg
 • 7.jpg
 • 11.jpg
 • 3.jpg
 • 15.jpg
 • 9.jpg
 • 4.jpg
 • 17.jpg
 • 1.jpg
 • 12.jpg
 • 6.jpg
 • 18.jpg
 • 5.jpg
 • 13.jpg
 • 16.jpg
 • 8.jpg

Dňa 1. augusta 2015 sa na ihrisku TJ Letničie konal V. ročník nočnej, pohárovo-medailovej hasičskej súťaže „O medailu starostu obce Letničie 2015“. Začiatok súťaže bol o 22. hodine. Zúčastnilo sa 31 hasičských družstiev zo Slovenska i z Moravy.

Slávnostného otvorenia súťaže sa zúčastnil plk. Ing. Ján Cvečka – riaditeľ OR HaZZ Skalica, delegát za Záhorácku hasičskú ligu p. Ralbovský, starosta Letničia p. Marian Dvorský, veliteľ súťaže Milan Kotvan ml. Súťažilo sa v požiarnom útoku – kategórie muži a ženy. Každé družstvo malo dva požiarne útoky, ktoré im merala elektronická časomiera. Počítal sa lepší čas. Striekalo sa na sklopné terče. Súťaž moderoval p.Jozef Veselý.

Výsledky : Kategória – muži
1. Kúty 16,11 s
2. Podunajské Biskupice 16,20 s
3. Letničie 16,44 s
4. Ina Skalica 16,75 s

Kategória – ženy
1. Kúty 18,99 s
2. Senica 19,52 s
3. Moravský Sv.Ján 19,77 s
4. Velké Meziřičí 20,27 s

Ceny víťazom odovzdal starosta obce Letničie p. Marián Dvorský a predseda DHZ Letničie p. Milan Kotvan st. Počas súťaže sa opekali ryby, návštevníci si pochutnali na údených cigárach, čapovalo sa pivo a kofola. Do tanca i na počúvanie hral DJ Peter Šenigla. Návštevníci sa rozišli až v skorých ranných hodinách.

 • Oznamy OcÚ

  Oznam k otvoreniu Materskej školy od 1. 6. 2020

  Riaditeľka Materskej školy Letničie oznamuje zákonným zástupcom detí, že po dohode so zriaďovateľom - Obec Letničie od 1.6.2020 plánuje otvoriť Materskú školu. Prosíme zákonných zástupcov detí, aby prišli dňa 21.05.2020 t.j. štvrtok v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. do Materskej školy vyjadriť svoje stanovisko, záujem či nezáujem, k dochádzke dieťaťa počas mesiacov jún a júl.

  Obchodná verejná súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy

  Obec Letničie vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy. Predmetom súťaže je stavebný pozemok č. 12 o výmere 595 m2 v k.ú. Letničie. Informácie o predmete predaja, príslušné dokumenty sú v prílohách : Ďalšie informácie je možné získať na Obecnom úrade Letničie na telef. čísle 034/6621402. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 02. júna 2020 o 12.00 hod.  Ostatné dokumenty k verejnej súťaži nájdete pridane v kolonke: zverejňovanie informácií -ostatné dokumenty 2020

  Oznámenie o výhlásení Výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka MŠ Letničie

  Obec Letničie, zastúpená starostom obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie : Riaditeľ/Riaditeľka Materskej školy, Letničie 119, 908 44 Letničie

  Podrobné informácie  o kvalifikačných predpokladoch a ďalších požiadavkách nájdete na stránke v ostatných dokumentoch 2020.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú