logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 16.jpg
 • 15.jpg
 • 8.jpg
 • 18.jpg
 • 7.jpg
 • 14.jpg
 • 5.jpg
 • 4.jpg
 • 13.jpg
 • 10.jpg
 • 12.jpg
 • 3.jpg
 • 6.jpg
 • 2.jpg
 • 17.jpg
 • 11.jpg
 • 1.jpg
 • 9.jpg

Vážení občania.

Chcem Vás srdečne pozdraviť pri príležitosti Nového roku 2020. Pre niektorých z nás je Nový rok prísľubom toho, že je potreba niečo  zmeniť no hlavne to, čo nám prinášalo smútok, starosť a celkovo sme sa necítili šťastní a spokojní. Preto si určite všetci prajeme, aby sme svoju ďalšiu životnú etapu v tomto Novom roku prežili čo najlepšie. Možno je dôležite a na mieste, aby sme sa snažili vyvarovať  životných chýb a omylov z minulého roka. Ale treba si aj uvedomiť, že to čo sa nám nepodarilo a urobili sme niekde chybu, už sa tá situácia nezvráti a preto treba hlavne hľadieť dopredu a poučiť sa s toho.

Vážení občania...Chcel by som z môjho pohľadu zhodnotiť aj život v našej Obci Letničie v r. 2019 čo bolo pozitívne, ale aj to ostatne, čo by bolo treba a dalo sa stále zlepšovať. Aj keď akosi ten, už minulý rok ubehol veľmi rýchlo, myslím si, že sa nám podarilo zrealizovať niekoľko  kultúrnych  a stavebných akcií. Aj my sa začiatkom roka vždy snažíme finančne, ale aj ako sa hovorí ,, papierovo pripraviť“, čo by sa malo v obci urobiť. No poviem rovno, že práve táto fáza je dosť ťažká hlavne v tom, že nevieme aká nastane situácia z pohľadu vychádzajúcich projektov a hlavne aké budú podmienky na ich realizáciu.  Môžem však poveda , že sa nám ten rok 2019 celkom vydaril. Začali sme robiť obstarávanie a následne aj realizovať prístavbu hasičskej zbrojnice, kde je už prípojka vody a WC. Na túto akciu sme dostali 30 000 Euro. Bolo však potrebné, aby sme výstavbu mohli uskutočniť preložiť na tomto mieste prípojku plynu.Tato akcia bola ukončená na konci novembra. Ďalej sme podali žiadosť o ďalšiu časť svietidiel verejného osvetlenia, kde sme dostali 6 000 Euro.Vymenili staré svietidla za nové a osvetlili sa ešte miesta  na hlavnej ceste, kde to bolo potrebné kvôli bezpečnosti chodcov. Ďalším stavebným projektom bolo umiestnenie detských prvkov v materskej škole pre deti, na čo sme dostali 8 000 Eur. Veľkým úspechom bolo pridelenie novučičkého hasičského auta, lebo staručká ávia už neprešla STK, takže sa nové auto dostavilo v pravý čas. Ďalej sme začali a už máme urobené a pripravené verejné obstarávanie na výstavbu chodníka na novej ulici, keďže toto bolo v podmienkach novej výstavby v tejto lokalite. Na túto výstavbu by sme mali tento rok dostať 27 000 Eur. Musíme si však uvedomiť, že na všetkých akciách je potrebné určité percento spolufinancovania a teda financií obce. Potom to boli ďalšie akcie ako plynofikácia kabín TJ, osadenie zrkadiel pri výjazdoch na hlavnú cestu, zakúpenie kosačky na ihrisko TJ, vybudovanie miesta na skladovanie konárov zo stromov. Taktiež sa využila zemina z čistenia potoka na hrádzu za cintorínom.  Musíme si však uvedomiť, že okolo všetkých týchto akcií je potrebné uskutočniť niekedy zdľhavý proces vybavovačiek a povolení. Z kultúrnych a športových akcií sme usporiadali všetky tie, ktoré robíme každý rok. Detský  karneval, fašiangy, Deň  matiek, oslava 1. mája, výstava ovocia, poľovnícke skúšky, hasičská súťaž, futbalové stretnutia, posedenie s dôchodcami, výstava krojov, účasť na akcii ,,Sladká nedeľa“ , lampiónový sprievod, Mikuláš, stolnotenisový turnaj. No chcem zdôrazniť to, že bez poslancov OZ, spoločenských organizácií, ktoré v obci fungujú a obetavých ľudí, ktorí tu  pracujú či už predsedov celého výboru a všetkých členov, ale aj nečlenov by sa nedali tieto akcie v našej obci zrealizovať, za čo im všetkým patrí veľké ďakujem a veľká vďaka. Myslím si, že sa o málinko vylepšili aj medziľudské vzťahy v našej obci no je jasné, že na tomto je ešte stále čo dobiehať. Počet obyvateľov sa nám zatiaľ darí držať nad 500. Všetci vieme, že sa rodí čím menej detí a je to vidieť aj v našej obci. Nad týmto by sa mali zamyslieť aj predstavitelia nášho štátu a vymyslieť taký spôsob podpory pre mladé rodiny, aby prichádzalo na svet viacej detí a mali všetky podmienky  na ich výchovu. V tomto roku nás čakajú parlamentné voľby, ktoré nám tiež ukážu ďalšie smerovanie našej obce. No budeme sa taktiež snažiť o to, aby sme našu obec rozvíjali a budovali, aby sa nám tu v Letničí dobre a spokojne žilo. Preto záleží hlavne aj na nás, ako sa postavíme celkovo ku každodennému životu, ako sa budeme k sebe správať, pomáhať si a nemyslieť viacej na hmotné majetky, ale použiť i slová ako je láska, porozumenie, súcit a pochopenie jeden druhého. Preto ešte raz ďakujem zamestnancom OÚ a MŠ, poslancom OZ, všetkým členom spoločenských organizácií teda predsedom i celému výboru, a všetkým Vám občanom Obce Letničie.                                                                                                                                                                                Vážení občania, dovoľte mi, popriať Vám zdravia, šťastia a úspechov v práci v rodine a nech sa tento Nový rok 2020 skončí pre nás všetkých tak,aby sme boli šťastní a spokojní. Boh nech je s nami.        

 • Oznamy OcÚ

  Oznam k otvoreniu Materskej školy od 1. 6. 2020

  Riaditeľka Materskej školy Letničie oznamuje zákonným zástupcom detí, že po dohode so zriaďovateľom - Obec Letničie od 1.6.2020 plánuje otvoriť Materskú školu. Prosíme zákonných zástupcov detí, aby prišli dňa 21.05.2020 t.j. štvrtok v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. do Materskej školy vyjadriť svoje stanovisko, záujem či nezáujem, k dochádzke dieťaťa počas mesiacov jún a júl.

  Obchodná verejná súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy

  Obec Letničie vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy. Predmetom súťaže je stavebný pozemok č. 12 o výmere 595 m2 v k.ú. Letničie. Informácie o predmete predaja, príslušné dokumenty sú v prílohách : Ďalšie informácie je možné získať na Obecnom úrade Letničie na telef. čísle 034/6621402. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 02. júna 2020 o 12.00 hod.  Ostatné dokumenty k verejnej súťaži nájdete pridane v kolonke: zverejňovanie informácií -ostatné dokumenty 2020

  Oznámenie o výhlásení Výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka MŠ Letničie

  Obec Letničie, zastúpená starostom obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie : Riaditeľ/Riaditeľka Materskej školy, Letničie 119, 908 44 Letničie

  Podrobné informácie  o kvalifikačných predpokladoch a ďalších požiadavkách nájdete na stránke v ostatných dokumentoch 2020.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú