logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 12.jpg
 • 1.jpg
 • 18.jpg
 • 4.jpg
 • 8.jpg
 • 15.jpg
 • 11.jpg
 • 9.jpg
 • 3.jpg
 • 14.jpg
 • 13.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 5.jpg
 • 17.jpg
 • 2.jpg
 • 10.jpg
 • 16.jpg

Prvomájové oslavy sa stali už tradíciou v našej obci. Keďže počasie v sobotu 3. mája 2014  neveštilo nič pekného, rozhodlo sa, že oslavy budú pri kultúrnom dome. Od rána prebiehala zabíjačka. Poobede sa začali schádzať prví občania. Každý, kto si kúpil niečo zo zabíjačky, utekal sa najesť do tepla kultúrneho domu. Na dvore  stála  „Baba Zloba“.

Všetci prítomní si vypočuli od dlhoročnej poslankyne pani Heleny Júnošovej hlásenie do rozhlasu :

 Vážení občané, vypočujte si huásení z místního rozhuasu. Je tu máj, lásky čas a proto oslovujem Vás. Hned první deň si náš starosta oslávil narodzenín sen. Šeči mu poprejme hlavne zdraví, ščascí v rodzine a pokoj v ceuej dzedzine. Od potoka „Baba Zloba“ na nás čumí a dva veliké zuby tam cerí. Za špatného počasá  zebrala si skratku a stojí nám tu v našem kulturáčku.

Ona sa nás snaží navštevovat a tú zlobu tady podporovat. Starosta ide do kúpelú, prejme mu to šeci za každú cenu. „Babu Zlobu“ tu necháme stát do večera a potom ju spálíme tak í bude treba. Slúbme starostovi, že ked sa vrácí, nebude tu žádnej zloby. Nech starosta vidzí, že tu má v obci samých dobrých ludzí.

      Večer sa táto „Baba Zloba“ spálila a tak sa možno vyhnalo všetko zlo z našej obce. Potom prišli muzikanti a nasledovala zábava.

      Máj stál na parkovisku v obci osamotený, hneď po oslavách v nedeľu

4. mája 2014 doobeda po silnom vetre sa odlomil a spadol dolu. Hasiči ho potom celý odstránili. A tak tento rok v našej obci stál Máj iba necelé štyri dni.

 

 

 • Oznamy OcÚ

  Oznam k otvoreniu Materskej školy od 1. 6. 2020

  Riaditeľka Materskej školy Letničie oznamuje zákonným zástupcom detí, že po dohode so zriaďovateľom - Obec Letničie od 1.6.2020 plánuje otvoriť Materskú školu. Prosíme zákonných zástupcov detí, aby prišli dňa 21.05.2020 t.j. štvrtok v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. do Materskej školy vyjadriť svoje stanovisko, záujem či nezáujem, k dochádzke dieťaťa počas mesiacov jún a júl.

  Obchodná verejná súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy

  Obec Letničie vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy. Predmetom súťaže je stavebný pozemok č. 12 o výmere 595 m2 v k.ú. Letničie. Informácie o predmete predaja, príslušné dokumenty sú v prílohách : Ďalšie informácie je možné získať na Obecnom úrade Letničie na telef. čísle 034/6621402. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 02. júna 2020 o 12.00 hod.  Ostatné dokumenty k verejnej súťaži nájdete pridane v kolonke: zverejňovanie informácií -ostatné dokumenty 2020

  Oznámenie o výhlásení Výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka MŠ Letničie

  Obec Letničie, zastúpená starostom obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie : Riaditeľ/Riaditeľka Materskej školy, Letničie 119, 908 44 Letničie

  Podrobné informácie  o kvalifikačných predpokladoch a ďalších požiadavkách nájdete na stránke v ostatných dokumentoch 2020.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú