logo

familiar17 Letničie 35, 908 44 Petrova Ves

IČO: 00309699 DIČ: 202 106 5761

oficiálne internetové stránky obce

telephone166034-662 14 02 | 034-660 57 20

fax: 034 660 5719

email116sekretariat@letnicie.sk

PONDELOK - 8:00 - 16:00  
STREDA      - 8:00 - 16:00  
PIATOK     - 8:00 - 16:00

AKTUALITY

VITAJTE V LETNIČÍ

 • 1.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 6.jpg
 • 12.jpg
 • 16.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 11.jpg
 • 14.jpg
 • 9.jpg
 • 2.jpg
 • 5.jpg
 • 10.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

Daj ľuďom viac, ako od teba čakajú , a rob to s chuťou... Nauč sa naspamäť tvoju obľúbenú báseň... Never všetkému čo počuješ... Nemiň všetko čo máš, a nespi koľko by si chcel...Keď hovoríš „Milujem ťa“ hovor to s vážnosťou ,keď hovoríš „je mi to ľúto“ pozeraj osobe do očí...Predtým, než vstúpiš do manželstva, buď aspoň šesť mesiacov zasnúbený...

Ver v lásku na prvý pohľad... Nikdy si nerob žarty zo snov iných...Miluj hlboko a vášnivo. Môžeš vyjsť zranený, pretože to je jediný spôsob ako žiť život úplne... V prípade konfliktov buď lojálny... Neurážaj a neposudzuj iných podľa ich rodičov...Hovor pomaly, ale mysli rýchlo... Ak sa ťa niekto pýta na niečo, na čo nechceš odpovedať, usmej sa...Pamätaj, že najväčšia láska a najväčšie úspechy prinášajú najväčšie riziká... Telefonuj mame... Keď niečo vynecháš, nevynechaj vyučovaciu hodinu... Maj vždy na pamäti tri R: „Rešpekt, úctu k sebe samému. Rešpekt pre iných. Rešpekt, zodpovednosť za všetky tvoje skutky a úctu ku všetkému čo robíš.“... Nedopusť, aby drobná nezhoda narušila veľké priateľstvo... Keď zbadáš, že si sa dopustil chyby, ihneď ju naprav... Usmej sa, keď hovoríš cez telefón, ten čo ti volá, to ucíti z tvojho hlasu... Vezmi si takého partnera, čo rád konverzuje. Keď budete starí, vaša schopnosť konverzovať, bude dôležitejšia ako všetky ostatné... Denne preži aspoň chvíľu svojho času v samote... Otvor svoju náruč zmene, aby si neprišiel o svoje hodnoty... Zapamätaj si, že niekedy je ticho najlepšou odpoveďou... Čítaj viac kníh, a menej pozeraj televíziu... Ži dôstojný a čestný život...Neskôr, keď budeš starý, a spomenieš si na minulosť, uvidíš, ako sa budeš môcť z nej tešiť druhý raz odznova... Dôveruj Bohu, ale dobre si zamkni auto... V dome je veľmi dôležitá láskavá atmosféra pokoja... Urob všetko pre vytvorenie harmonického a pokojného prostredia... V prípade nezhôd s tvojimi drahými klaď dôraz na prítomnú situáciu... Nevŕtaj sa v minulosti a vždy čítaj medzi riadkami... Podeľ sa o svoje známosti. Je to spôsob, ako sa stať nesmrteľným...Buď pozorný voči stvoreniu... Modli sa... v modlitbe je ukrytá nezmerateľná sila... Nikdy nezahriakni nikoho, kto ti prejavuje náklonnosť a cit... Raz do roka navštív nejaké miesto, kde si ešte nikdy nebol...Ak zarábaš veľa peňazí, daj k dispozícii iným, aby si im pomohol, kým si na žive... Toto je najväčšie uspokojenie šťasteny, ktoré môžeš obsiahnuť... Pamätaj, že niekedy nedostať to, čo chceš, je šťastím... Pamätaj, že najlepší vzťah je taký, v ktorom láska medzi dvomi osobami je väčšia ako to, nakoľko sa navzájom potrebujú...Posudzuj tvoj úspech v súvislosti s tým, koľko bolo potrebné si odrieknuť na jeho dosiahnutie... Pristupuj k láske a ku kuchyni s určitou dávkou rezervovanosti...

Z talianskych prameňov pripravil Ján Štefanec SVD

 • Oznamy OcÚ

  Oznam k otvoreniu Materskej školy od 1. 6. 2020

  Riaditeľka Materskej školy Letničie oznamuje zákonným zástupcom detí, že po dohode so zriaďovateľom - Obec Letničie od 1.6.2020 plánuje otvoriť Materskú školu. Prosíme zákonných zástupcov detí, aby prišli dňa 21.05.2020 t.j. štvrtok v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. do Materskej školy vyjadriť svoje stanovisko, záujem či nezáujem, k dochádzke dieťaťa počas mesiacov jún a júl.

  Obchodná verejná súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy

  Obec Letničie vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž na uzavretie kúpnej zmluvy. Predmetom súťaže je stavebný pozemok č. 12 o výmere 595 m2 v k.ú. Letničie. Informácie o predmete predaja, príslušné dokumenty sú v prílohách : Ďalšie informácie je možné získať na Obecnom úrade Letničie na telef. čísle 034/6621402. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 02. júna 2020 o 12.00 hod.  Ostatné dokumenty k verejnej súťaži nájdete pridane v kolonke: zverejňovanie informácií -ostatné dokumenty 2020

  Oznámenie o výhlásení Výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka MŠ Letničie

  Obec Letničie, zastúpená starostom obce, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie : Riaditeľ/Riaditeľka Materskej školy, Letničie 119, 908 44 Letničie

  Podrobné informácie  o kvalifikačných predpokladoch a ďalších požiadavkách nájdete na stránke v ostatných dokumentoch 2020.

O

Z

N

A

M

Y

 

O

c

Ú